Det är viktigt att köra sakta, hastigheten är 30 km/h. Tänk på barnen som står vid busshållplatserna samt djuren! Bilisterna ser oss bättre om vi alla tar på oss reflexer/västar när vi promenerar, cyklar eller väntar vid hållplatserna.

En rekommendation är att ställa farthållaren på max 30 km/h om du vet med dej att du inte kan hålla hastigheten.  Att bli påkörd i 50 km/h motsvarar att falla från från 3:e våningen i ett hyreshus. Kör du på någon i 50 km/h är sannolikheten att du dödar 55%, i 30 km/h endast 10% risk att samma fruktansvärda sker.

Använd de mötesplatser som finns istället för att köra ner i vägrenen, påminn era besökare och framför allt hantverkare som kör tunga fordon. Det kostar mycket pengar varje år för att fylla på grus i hålen som bildas!

Högerregeln gäller inom hela Boholmarna. Gå och spring på vänster/ mötande sida samt inte i bredd när fordon kommer.

Innan bygglov lämnas ska byggnadsnämnden bereda de som bor i närheten och berörs tillfälle att yttra sig över ansökningen om åtgärden

  • innebär avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller
  • ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd och inte heller reglerad i områdesbestämmelser

BVF är markägare och innehar därav mark som ansluter till flertalet fastigheter (strandlinjen etc.) därför tillfrågas BVF i bygglovsärenden. BVF lämnar sällan ett yttrande på ställd förfrågan från kommunen. I de fall BVF yttrar sig är:

  • Byggnationen görs på BVF mark
  • Byggnation görs på Strandlinje eller i vatten-/sjö område

Beslutet tas sedan av kommunen.

Att utvidga sin fastighetsgräns och/ eller utnyttja vägföreningens mark för egen vinning krävs tillstånd av länsstyrelsen och markägaren skriftligt. Hänvisning till Miljöbalken 1998:808 Kap.7 §13-18. De allmänna ytorna och dagens strandlinjer måste respekteras. Styrelsen för Boholmarnas vägförening ser det som självklart att bygglov, samrådsförfarande och tillstånd från föreningen måste först erhållas om byggnation ska uppföras på dessa allmänna ytor. Detta gäller även om marken ligger i direkt anslutning till den egna tomten eller intill strandlinjen.

Naturvärden

Syftet med strandskyddsbestämmelserna är att stärka allemansrätten vid vatten. Stranden ska vara tillgänglig för alla. Att den möjligheten finns är viktigt för friluftslivet och turismen. Allemansrätten och allas tillgång till stränderna är närmast unikt för Sverige.

Lagen skyddar även växt- och djurlivet. För många växter och djur är strandområdena livsviktiga skafferier och barnkammare. Många hotade arter letar mat i strandområden. Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen som annars förstör vattendrag, sjöar och hav.

Att bygga, göra anordning eller ändra på något inom strandskyddsområde är oftast förbjudet. Om det finns särskilda skäl kan du i vissa fall få tillåtelse, så kallad dispens.

Åtgärder som normalt är förbjudna 

  • Bygga en ny byggnad. Till exempel hus, förråd, växthus, husbåt, bastu, stor tillbyggnad
  • Åtgärder som försämrar mycket för växter och djur. Till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.

Ibland kan du behöva tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskydd när du ska bygga eller ändra, till exempel bygglov.

  • Ny brygga eller pir kräver både dispens från strandskyddsreglerna och anmälan om vattenverksamhet.
  • Muddring ska anmälas som vattenverksamhet och kan dessutom vara dispenspliktigt.
  • Miljöfarlig verksamhet är sådant som ger upphov till utsläpp och störningar i omgivningen, till exempel en avloppsanläggning. Du behöver tillstånd av Länsstyrelsen för miljöfarlig verksamhet. För avloppsanläggningar behövs ett tillstånd eller annat klartecken från kommunen

Om du är osäker på vilka bestämmelser som gäller förutom strandskyddsreglerna, kontakta kommunen eller Länsstyrelsen.

Läs mer här: Strandskyddet Länsstyrelsen

Fakturan  till Boholmarnas vägförening kommer via mail under april. Har du inte lämnat in din e-postadress så gör det nu! Skicka er e-postadress till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Detta för att vi ska slippa springa runt till era brevlådor eller skicka via posten. Tack!

På grund av brandsäkerhet är det viktigt att man eldar gemensamma eller privata rishögar innan brandrisk/eldningsförbud föreligger. Länsstyrelsen sammanställer information om rådande eldningsförbud.

När det inte råder eldningsförbud i din kommun får du själv ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan du ta hjälp av SMHI:s brandriskkartor. De ger en fingervisning om brandrisken där du befinner dig. Du måste också ta hänsyn till väder och andra förhållanden som råder där just du befinner dig.

Träd, buskar och häckar får inte hindra trafiken. Som fastighetsägare är du skyldig att se till att riskerna för olyckor begränsas. Inte nog med att du skymmer sikten för trafikanterna i vägkorsningar. Du kanske också gömmer skyltar, vägmärken och gatlysen bakom grönskan.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Du som har tomt intill gata
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
över gångbana minst 2,5 meter
över cykelväg minst 3,8 meter
över körbana minst 4,6 meter 

 

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel.

Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

 

 

Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

 

 

 

Plan- och bygglagen 8 kap 15 §

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Det är fiskeförbud mellan 1 april t.o.m. 31 maj, tänk på gäddorna som leker! Ser du någon fiska; påminn dem gärna om förbudet. Gädda och abborre som fångas av misstag skall omedelbart återutsättas på fångstplats.