Att utvidga sin fastighetsgräns och/ eller utnyttja vägföreningens mark för egen vinning krävs tillstånd av länsstyrelsen och markägaren skriftligt. Hänvisning till Miljöbalken 1998:808 Kap.7 §13-18. De allmänna ytorna och dagens strandlinjer måste respekteras. Styrelsen för Boholmarnas vägförening ser det som självklart att bygglov, samrådsförfarande och tillstånd från föreningen måste först erhållas om byggnation ska uppföras på dessa allmänna ytor. Detta gäller även om marken ligger i direkt anslutning till den egna tomten eller intill strandlinjen.

Naturvärden

Syftet med strandskyddsbestämmelserna är att stärka allemansrätten vid vatten. Stranden ska vara tillgänglig för alla. Att den möjligheten finns är viktigt för friluftslivet och turismen. Allemansrätten och allas tillgång till stränderna är närmast unikt för Sverige.

Lagen skyddar även växt- och djurlivet. För många växter och djur är strandområdena livsviktiga skafferier och barnkammare. Många hotade arter letar mat i strandområden. Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen som annars förstör vattendrag, sjöar och hav.

Att bygga, göra anordning eller ändra på något inom strandskyddsområde är oftast förbjudet. Om det finns särskilda skäl kan du i vissa fall få tillåtelse, så kallad dispens.

Åtgärder som normalt är förbjudna 

  • Bygga en ny byggnad. Till exempel hus, förråd, växthus, husbåt, bastu, stor tillbyggnad
  • Åtgärder som försämrar mycket för växter och djur. Till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.

Ibland kan du behöva tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskydd när du ska bygga eller ändra, till exempel bygglov.

  • Ny brygga eller pir kräver både dispens från strandskyddsreglerna och anmälan om vattenverksamhet.
  • Muddring ska anmälas som vattenverksamhet och kan dessutom vara dispenspliktigt.
  • Miljöfarlig verksamhet är sådant som ger upphov till utsläpp och störningar i omgivningen, till exempel en avloppsanläggning. Du behöver tillstånd av Länsstyrelsen för miljöfarlig verksamhet. För avloppsanläggningar behövs ett tillstånd eller annat klartecken från kommunen

Om du är osäker på vilka bestämmelser som gäller förutom strandskyddsreglerna, kontakta kommunen eller Länsstyrelsen.

Läs mer här: Strandskyddet Länsstyrelsen