Innan bygglov lämnas ska byggnadsnämnden bereda de som bor i närheten och berörs tillfälle att yttra sig över ansökningen om åtgärden

  • innebär avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller
  • ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd och inte heller reglerad i områdesbestämmelser

BVF är markägare och innehar därav mark som ansluter till flertalet fastigheter (strandlinjen etc.) därför tillfrågas BVF i bygglovsärenden. BVF lämnar sällan ett yttrande på ställd förfrågan från kommunen. I de fall BVF yttrar sig är:

  • Byggnationen görs på BVF mark
  • Byggnation görs på Strandlinje eller i vatten-/sjö område

Beslutet tas sedan av kommunen.